Veilig betalen             binnen 2-5 werkdagen in huis            Betaling bij levering            Gratis thuisbezorgd vanaf 450,-

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van LaminaatforLife.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 


"Webwinkel" : LaminaatforLife, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 53107438.

"Afnemer": de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van LaminaatforLife. Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door LaminaatforLife, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.

1.2 De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door LaminaatforLife uitdrukkelijk van de hand gewezen. 


1.3 Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 


1.4 LaminaatforLife is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. 


1.5 Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door LaminaatforLife zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.  

Artikel 2. Offertes

2.1 LaminaatforLife is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst 


3.1 De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen. 


3.2 LaminaatforLife behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren. 


3.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft LaminaatforLife het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 4. Levertijd

4.1 Alle door LaminaatforLife genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan LaminaatforLife bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient LaminaatforLife schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden. 


4.2 Overschrijding van de door LaminaatforLife opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

4.3 In geval LaminaatforLife de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van LaminaatforLife op schadevergoeding onverlet. 


4.4 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan LaminaatforLife te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd. Artikel 5 levering

 

5.1 De levering geschiedt altijd op de begaande grond en met eigen transport van LaminaatforLife  in Nederland en België (excl. De waddeneilanden).

5.2 Indien de wederpartij wenst dat de goederen worden afgeleverd aan de woning van de wederpartij komen de vervoerskosten en kosten van verzekering voor rekening van de wederpartij. Vanaf € 450,00 wordt er gratis geleverd op de begane grond.

5.3 De wederpartij dient bij levering de factuur te ondertekenen voor correcte ontvangst van de goederen. Onvolkomenheden tijdens de levering dienen vermeld te worden op de factuur. Niet ondertekende factuur zullen als correcte levering aangenomen worden.

5.4 Indien er een verkeerd adres wordt opgegeven door de wederpartij dan is zij verplicht om extra bezorgkosten te betalen ten bedrage van € 45,00.

5.5 Indien er op een verdieping (met werkende lift) geleverd dient te worden, dient dit vooraf gemeld te worden. Er zal een levertoeslag worden doorgegeven aan de wederpartij. Zonder melding vooraf wordt er uitsluitend begaande grond geleverd.

5.6 Indien de wederpartij wenst dat de  goederen anders dan omschreven in 6.5 geleverd worden zijn wij genoodzaakt hiervoor € 47,50  (per verdieping per 50 m2 laminaatvloer) in rekening te brengen.

5.7 De wederpartij dient zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid van de woning. Onder goede bereikbaarheid wordt onder andere verstaan aanwezigheid van bestrating EN geen afgesloten straten waardoor de woning niet bereikbaar is. LaminaatforLife  behoudt zich het recht voor om leveringen op straat te lossen indien de woning niet goed bereikbaar is.

 

 

 

Artikel 6. Wijziging van de Overeenkomst 


6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om. de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig wijzigen.

6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. LaminaatforLife zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen. 


6.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal LaminaatforLife de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal LaminaatforLife daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft. 


6.4 In afwijking van lid 3 zal LaminaatforLife geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan LaminaatforLife kunnen worden toegerekend.  

Artikel 7. Opzegging/Ontbinding 


7.1 In geval van tussentijdse opzegging heeft LaminaatforLife naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft. 


7.2 De vorderingen van LaminaatforLife op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan LaminaatforLife ter kennis gekomen omstandigheden LaminaatforLife goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien LaminaatforLife de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 


7.3 In de hierboven genoemde gevallen is LaminaatforLife bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van LaminaatforLife schadevergoeding te vorderen. Artikel 8. Afkoelingsperiode

8.1 Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met LaminaatforLife te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.


8.2 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan LaminaatforLife te melden. De klant dient het product - na overleg met LaminaatforLife – te retourneren naar een door LaminaatforLife vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. 


8.3 LaminaatforLife behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van LaminaatforLife of de leverancier van het product) is beschadigd. 


8.4 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van LaminaatforLife schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal LaminaatforLife de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. LaminaatforLife heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden. Artikel 9. Uitvoering

9.1 LaminaatforLife zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 


9.2 Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van LaminaatforLife, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.  

Artikel 10. Vergoeding

10.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt lid 10.2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, geld in lid 10.3 van dit artikel. 


10.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW en bezorgkosten. 


10.3 Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW en bezorgkosten.

 

Artikel 11. Betaling

11.1 Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de betaling bij levering. 


11.2 Als de Afnemer een factuur van LaminaatforLife niet binnen 8 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van LaminaatforLife op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Artikel 12. Garantie

12.1   Voor alle door LaminaatforLife geleverde producten geldt fabrieksgarantie.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van LaminaatforLife tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

Artikel 14. Overmacht 


14.1 Indien LaminaatforLife door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur die de  overmacht tot gevolg heeft. 


14.2 Ingeval van overmacht heeft Afnemer geen recht op enige(schade-)vergoeding, ook niet als LaminaatforLife als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben 


14.3 LaminaatforLife zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een(dreigende)overmacht op de hoogte stellen. Artikel 15. Gebreken; Klachttermijn 


15.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan LaminaatforLife. 


15.2 Indien een klacht gegrond is zal LaminaatforLife de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen. Artikel 16. Toepasselijk recht

16.1 Op elke overeenkomst tussen LaminaatforLife en de Afnemer is HET Nederlands recht van toepassing.